Missie en visie van de Olijfboom

Op De Olijfboom komen we tegemoet aan de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. We gaan uit van de vastgestelde kerndoelen en bieden van daaruit een doorgaande ontwikkelingslijn van minimum- en basisdoelen. Zo passen wij voor ‘meer presteerders’ het programma aan hun onderwijsbehoeften aan en hebben wij voor dyslecten extra voorzieningen.

Op sociaal-emotioneel gebied werken we samen met de ouders aan gedragsregels rond goede omgang met elkaar, zodat leerlingen in veiligheid en met plezier kunnen leren op school. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen maken wij als leerkrachtenteam gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. Waar nodig roepen wij de hulp in van vakdocenten.

Maatschappelijke visie

Kinderen hebben recht op een waardevolle plek in de maatschappij. Op school moet een kind zich veilig voelen om het onderwijs goed te kunnen opnemen. Goed omgaan met elkaar is daarbij van groot belang. Wij verwachten van de kinderen dat ze respect naar elkaar tonen, zorgvuldig omgaan met materialen en rustig zijn binnen de school. De schoolregels worden met enige regelmaat samen met de kinderen besproken. Contacten met ouders vinden wij erg belangrijk. Open communicatie staat hierbij centraal. We hebben zowel geplande als ongeplande contacten met ouders, over onder andere de ontwikkeling van de kinderen en de werkwijze. Ook de hulp van ouders wordt zeer gewaardeerd. We willen u vragen toe te zien op de regels van de school; op tijd op school komen, buiten de klas wachten, zorgen voor hygiëne, respect voor elkaar. Van ons kunt u ook verwachten dat wij respectvol zijn en aanspreekbaar voor vragen of opmerkingen over uw kind. Ook bieden wij zorg, aandacht en betrokkenheid voor elk individueel kind.

Pedagogische visie

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door:

Veiligheid
Basisschool de Olijfboom is een veilige leer- en leefomgeving, waarin kinderen zich fijn en competent voelen. Wanneer een kind zich veilig voelt, kan het zich het beste ontwikkelen. Dat vraagt van kinderen om goed met zichzelf, met de andere kinderen en met de onderwijsleermiddelen om te gaan. Respect naar en acceptatie van elkaar spelen hierin een belangrijke rol. Iedereen mag er zijn!

Relatie met de leerkracht
Wij streven naar een vertrouwensrelatie met ieder kind, waarbij ook wij respect tonen en een klimaat hanteren waar iedereen erbij hoort. Ook hanteren wij een aantal duidelijke regels en bieden wij door middel van een dagritme structuur aan. Wij laten kinderen hun talenten ontdekken en leren gebruiken.

Een rustige werkomgeving
In de groepen heerst een ontspannen en fijne sfeer, met duidelijke afspraken. Wij maken de kinderen verantwoordelijk voor hun eigen werkomgeving, door ze bijvoorbeeld in te zetten als klassendienst. We streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar school gaan.

Samenwerking
Wij leren de kinderen hulp te vragen aan hun klasgenoten. Ook wij als leerkrachten werken met elkaar samen en maken gebruik van elkaars talenten. Dit willen wij overbrengen aan de kinderen. Wij bieden verschillende samenwerkingsvormen aan, zowel in tweetallen als in groepjes.

Onderwijskundige visie
Opvoeding en onderwijs hebben tot doel de kinderen helpen zelfstandig te worden en verantwoordelijkheid te dragen. Dit meehelpen aan het zelfstandig worden, begint al op jonge leeftijd thuis. De jongste kleuters leren ontdekkend en spelenderwijs. Zij mogen activiteiten zelf kiezen, middels het planbord, waardoor de betrokkenheid bij hun eigen handelen zo groot mogelijk is. De oudere kinderen leren van de leerkracht, die de lesstof uitlegt en voordoet, ze leren van elkaar en ze werken zelfstandig, middels de weektaak, waarop de opdrachten vermeld staan. Dankzij deze werkvorm (zowel onder- als bovenbouw) kan de leerkracht extra aandacht besteden aan het individuele kind. Hij/zij kan gericht helpen met start- en voortgangsproblemen.

Home Over De Olijfboom Missie en visie