MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een commissie die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR is een belangrijk onderdeel van het bestuur van de school. Zij praat mee en heeft voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Een goed vertegenwoordigde oudergeleding van de MR is belangrijk. De raad geeft advies of instemming over allerlei zaken die de school betreffen, zoals: de schoolgids, benoemingen van het personeel, de financien, het overblijven, het schoolplan en de Arbo. Alle zaken waar de MR instemmings- en/of adviesrecht over heeft zijn vastgelegd in een MR reglement.
Daarnaast kan de MR ook zelf beleidsmatige onderwerpen agenderen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
U kunt contact opnemen met de MR betreffende het schoolbeleid. U kunt ook het contactformulier hieronder invullen.

De personeelsleden zijn:
- juf Sandra Klokman en juf Irma de Wilde.
De ouderleden zijn:
- dhr. Arjen Gaasterland, Mevr. Jonna van den Groef en dhr. Harm Gijsbers.


» Contact